• BIST 110.022
 • Altın 366,939
 • Dolar 6,7790
 • Euro 7,6701
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 25 °C

Levent Kırca İktidarın Baskısı Altında!

Levent Kırca İktidarın Baskısı Altında!
Kırca, seyirciyle buluşacak sahne bulamadığını söyledi ve ekledi: Düğün salonlarında tiyatro yapıyoruz. Valilik, otellerde kalmamızı bile engelliyor.


O, Tür­ki­ye­’nin de­ne­yim­li mi­zah sa­nat­çı­la­rın­dan… Sa­na­tı ile ol­du­ğu ka­dar mu­ha­le­fe­ti, ce­sa­re­ti, la­fı­nı esir­ge­me­me­si, po­le­mik­le­riy­le dik­kat çe­ken, ama her da­im gül­dü­ren bir sa­nat in­sa­nı.
Te­le­viz­yon­la­rın tek­lif gö­tür­mek­ten çe­kin­di­ği, ga­ze­te­le­rin oto­san­sür uy­gu­la­dı­ğı bir ti­yat­ro­cu. SÖZ­CÜ, us­ta sa­nat­çı Le­vent Kır­ca­’ya ver­di sö­zü… Kır­ca, gö­zü­nü bu­dak­tan, sö­zü­nü du­dak­tan esir­ge­me­di. “Ya­zan; Le­vent Kır­ca, yaz­dı­ran; R.T.E.” di­ye baş­la­yan son oyu­nu “Ha­zi­ra­n”­dan mes­lek­taş­la­rı­na, si­ya­se­te ka­dar bir­çok ko­nu­da ba­kın ne­ler söy­le­di…
‘Tür­ki­ye­’yi an­la­tı­yo­r’
Son oyu­nu­nuz hay­li il­gi gö­rü­yor. “Ha­zi­ra­n”­da ne an­la­tı­lı­yor?
De­mok­ra­si­nin na­sıl yi­ti­ril­di­ği, Ulu Ön­der Atatür­k’­ün kur­du­ğu cum­hu­ri­ye­tin na­sıl ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı an­la­tı­lı­yor. Ge­çen yıl ha­zi­ran ayın­da genç­le­ri­miz bi­zi şa­şır­ta­cak dü­zey­de ey­le­me gi­riş­ti­ler. Di­re­niş­le­ri­ni ba­rış­çı yön­tem­ler­le, şar­kı­lar­la, mü­zik­ler­le, mi­zah­la yap­tı­lar. İk­ti­dar kork­tu, kö­şe­ye sı­kış­tı. Hü­kü­met dev­le­tin bü­tün im­kan­la­rı­nı kul­la­na­rak, genç­le­ri­mi­zi ya­ra­la­dı, kör et­ti, öl­dür­dü. Tür­ki­ye en­te­re­san bir ül­ke. Ma­ale­sef ça­buk unu­tu­yo­ruz. Oy­sa o olay­la­rın unu­tul­ma­ma­sı la­zım. Çok acık­lı bir dö­nem ya­şı­yo­ruz. İn­san­lar mut­suz. Ha­zi­ra­n’­da iş­te bun­la­rı an­la­tı­lı­yor.
Muhallebiciden başkan oluyorsa bende de olurMuhallebiciden başkan oluyorsa bende de olur
‘Er­do­ğan da­va aç­tı­’
Sık sık ad­li­ye­de gö­rü­yo­ruz si­zi. Hak­kı­nız­da ne gi­bi da­va­lar var?
Me­se­la Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın aç­tı­ğı en­te­re­san bir da­va var. Sav­cı­lı­ğa ifa­de ver­me­ye git­tim, “Bu­yu­run ne­di­r” de­dim, “Ken­di­ni­zi sa­vu­nun. Siz Baş­ba­ka­n’­ı ölüm­le teh­dit et­ti­niz mi?” de­di­ler. Ben de “Ra­ha­tı­na bak­sın, öl­dür­me­ye­ce­ği­m” de­dim.
Tur­ne­de so­run­lar­la kar­şı­la­şı­yor mu­su­nuz?
Oyun­la­rı­mı­zın ne söy­le­di­ği or­ta­da. Va­li­lik bas­kı­sı ile oyu­nu­mu­zu sah­ne­le­ye­cek sa­lon ve­ril­mi­yor. Biz de çiz­gi­miz­den ödün ver­mi­yo­ruz, dü­ğün sa­lon­la­rın­da oy­nu­yo­ruz. Va­li­lik ta­ra­fın­dan otel­ler­de kal­ma­mız en­gel­le­ni­yor. Yan­daş ol­ma­dı­ğı­mız için Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­’n­dan des­tek ala­mı­yo­ruz. Ör­tü­lü bir bas­kı var. Te­le­viz­yon prog­ra­mım­da da bu ya­şan­mış­tı. Ka­na­la “O­la­cak O Ka­da­r’­ı kal­dı­rın yok­sa li­san­sı­nı­zı ip­tal ede­ri­z” de­di­ler. Te­le­viz­yon­lar da ba­na tek­lif ge­tir­me­ye kor­ku­yor­lar.
Yılmaz Erdoğan Keanu hayranı çıktıYılmaz Erdoğan Keanu hayranı çıktı
‘AK­P’­li­ler de se­ve­r’
Rey­ting re­ko­ru kı­ran bir ek­ran fe­no­me­ni de­ğil miy­di Ola­cak O Ka­dar?
Ke­sin­lik­le. AK­P’­li­ler de çok se­ver­di. Ama he­nüz ik­ti­dar­da de­ğil­ler­di. Me­se­la, çok iyi ha­tır­lı­yo­rum; Er­do­ğan da be­ni be­le­di­ye­den arar­dı ve teb­rik eder­di. İk­ti­da­ra gel­di, tu­tu­mu de­ğiş­ti. Kal­dı ki ben tüm ik­ti­dar­la­rı eleş­ti­ri­rim.
‘Men­fa­at öne çık­tı­’
Sa­nat­çı mu­ha­lif ruh mu ta­şır? İk­ti­dar­la­ra kar­şı mu­ha­le­fet va­zi­fe­si mi var­dır sa­nat­çı­la­rın?
Bu çok önem­li bir so­ru ben­ce. Tür­ki­ye­’de bir kav­ram kar­ga­şa­sı var. İn­san­lar po­li­tik ti­yat­ro yap­mak­tan, dü­şün­ce ti­yat­ro­su yap­mak­tan, se­yir­ci­yi dü­şün­dür­mek­ten çe­ki­ni­yor­lar. Çün­kü ar­tık hey­kel­le­re tü­kü­rü­len, bu tip ti­yat­ro oy­na­yan­la­ra bas­kı uy­gu­la­nan bir Tür­ki­ye var. Ti­yat­ro bir kül­tür ola­yı­dır. Ti­yat­ro bir şey söy­le­mek, eleş­tir­mek, mu­ha­le­fet et­mek zo­run­da­dır. Sa­na­ta biz sa­bun kö­pü­ğü gi­bi ba­ka­ma­yız. Ama böy­le bak­ma­mı­zı, içi­ni bo­şalt­ma­mı­zı is­ti­yor­lar. On­dan son­ra­ki aşa­ma­da za­ten ti­yat­ro­nun, sa­na­tın da ol­ma­sı ge­rek­mi­yor. Bu­gün bun­la­ra bo­yun eğen, gi­dip re­sim çek­ti­ren sa­nat­çı­la­rın as­lın­da sa­na­ta ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne ne ka­dar iha­net et­tik­le­ri or­ta­da. Ni­ye baş­ba­kan­la fo­toğ­raf çek­ti­rir­ler?
İki kon­ser ya­pa­bil­sin­ler, te­le­viz­yon­la­ra çı­ka­bil­sin­ler, men­fa­at el­de ede­bil­sin­ler di­ye. Ya­rın, ben de te­le­fon açıp, “Bu­gü­ne ka­dar an­la­ma­mı­şım. Par­don. Ar­tık si­zin ya­nı­nız­da­yı­m” de­sem TRT’­nin ba­şı­na ge­çe­rim. Ama ha­ya­tı­mın so­nu olur. Sa­nat­çı ül­ke­nin si­gor­ta­sı­dır. İlk at­ma­sı ge­re­ken o si­gor­ta­dır. Ak­si tak­dir­de ya­nar ül­ke.
‘Bu son se­çim…’
Önü­müz­de­ki ge­nel se­çim için ne di­yor­su­nuz? 
Bu se­çim ar­tık son du­rak­tır. Bun­dan son­ra ga­ra­ja gi­der. Bu se­çim ül­ke­nin son şan­sı­dır. Ül­ke­yi, cum­hu­ri­ye­ti ve de­mok­ra­si­yi ko­ru­mak adı­na bu se­çi­mi iyi de­ğer­len­dir­me­li­yiz.
Ben, Yılmaz’ı akil adam olsun diye yetiştirmedim
Şim­di ye­ni bir ya­sa ha­zır­lı­ğı gün­dem­de. Kı­sa adı TÜ­SAK olan Tür­ki­ye Sa­nat Ku­ru­mu Ya­sa Tas­la­ğı. Bu ya­sa ne ge­ti­ri­yor?
Sa­na­tı bü­tü­nü ile gö­tü­rü­yor. Sa­na­tı yan­daş­laş­tır­ma, yok et­me adı­na ku­rul­mak is­te­nen bir ya­pı­laş­ma­dır. Da­yat­ma­dır. Tu­zak­tır. Te­le­viz­yon­la­rın içe­ri­ği­ne bak­tı­ğı­nız za­man içi boş di­zi­le­rin kar­şı­mı­za çık­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ay­nı şey si­ne­ma­mız için de ge­çer­li. An­tal­ya Film Fes­ti­va­li­’n­de akil­le­rin baş­kan ol­du­ğu­nu, ödül­len­dir­me­nin on­la­rın dün­ya gö­rü­şü ile ya­pıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Ya­ni Al­tın Por­ta­kal ar­tık ba­ğım­sız de­ğil mi? 
O jü­ri­nin ba­şın­da akil he­yet tem­sil­ci­si, ik­ti­dar yan­da­şı Yıl­maz Er­do­ğan va­r. Baş­ba­ka­nın ta­li­ma­tı­nı uy­gu­la­yan ki­şi­ler ko­nu­mun­da­lar. Yıl­maz Er­do­ğan be­nim öğ­ren­cim­dir. Ama biz onu akil ol­sun di­ye ye­tiş­tir­me­dik. Son fil­min­de cum­hu­ri­ye­te kar­şı bir zih­ni­ye­ti gö­rü­yo­ruz. Nu­ri Bil­ge Cey­lan hü­kü­me­tin ada­mı de­ğil­dir ama Kül­tür Ba­kan­lı­ğı des­te­ği­ni alarak gü­düm­lü sa­nat ic­ra ediyor.
Yeni tiyatro yolda
İs­tan­bu­l’­da ti­yat­ro mer­ke­zi kur­ma­yı dü­şü­nü­yor­muş­su­nuz. Bil­gi ve­rir mi­si­niz?
Ad­re­si­ni söy­le­ye­me­ye­ce­ğim çün­kü siz çok oku­nan bir ga­ze­te­si­niz. Kor­ku­yo­rum söy­le­mek­ten, aca­ba ba­şı­ma bir şey ge­lir mi, güç­lük­ler­le kar­şı­la­şır mı­yım di­ye. Bi­ri son mo­del oto­mo­bil, di­ğeri mi­ni­büs iki ara­ba­mı sat­tım. Be­le­di­ye oto­bü­sü ile gi­dip ge­li­yo­rum. Borç­la­na­rak, 250 ki­şi­lik bir ti­yat­ro sa­lo­nu ya­pı­yo­rum. Bu be­nim için çok he­ye­can ve­ri­ci bir şey. Dev­let des­te­ği al­ma­yan, te­le­viz­yon­la­ra çı­kar­tıl­ma­yan, ga­ze­te­ler­de rö­por­ta­jı, ha­be­ri bi­le ya­pıl­ma­yan be­nim için se­yir­cim­le bu­lu­şa­ca­ğım çok önem­li bir pro­je­dir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • "Hiç Estetiğim Yok!"12 Mayıs 2020 Salı 12:58
 • Beren Saat'ten İlginç Anneler Günü Mesajı11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:01
 • Sinem Kobal Onun Peşine Düştü!11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
 • Ünlüler Eve Kapandı!11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20
 • 65 Yaş Üstüne 4 Saatlik Sokağa Çıkma Serbesti Başladı10 Mayıs 2020 Pazar 13:03
 • İç Çamaşırlı Videosu Tepki Çekti09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:24
 • Eda Taşpınar'ın Komşuları Rahatsız!09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:28
 • Tuba Ünsal Canlı Yayında İtiraf Etti07 Mayıs 2020 Perşembe 12:28
 • Merve Taşkın'dan Tepki Çeken Paylaşım04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:20
 • Bella Hadid'den #evdeciplakkal pozu02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim