• BIST 118.240
  • Altın 396,754
  • Dolar 6,8594
  • Euro 7,8050
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C

Elekdağ Çözüm Paketini yerden yere vurdu!

Elekdağ Çözüm Paketini yerden yere vurdu!
Elekdağ, Çankaya seçimi öncesi yasalaşan Çözüm Paketi’ni eleştirdi.

Bu yasaErdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için PKK’ya verdiği rüşvettir

Sev­gi­li okur­la­rım, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da Mec­li­s’­ten apar to­par bir ya­sa ge­çi­ril­di. İs­tan­bul Ba­ro­su Yö­ne­ti­mi ve ba­zı ta­raf­sız göz­lem­ci­ler, kı­sa­ca “Çö­züm Ya­sa­sı­” de­ni­len bu ya­sa­nın Öca­la­n’­la Er­do­ğan ara­sın­da­ki pa­zar­lı­ğın ürü­nü ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor­lar. On­la­ra gö­re, bu ya­sa­nın iki ama­cı var: Bi­rin­ci­si, Tür­ki­ye top­rak­la­rı üze­rin­de Kürt dev­le­ti kur­mak, ikin­ci­si de Er­do­ğa­n’­ı Çan­ka­ya­’ya çı­kar­mak.
Ya­sa­yı şid­det­le eleş­ti­ren­ler, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Er­do­ğa­n’­a oy ver­me­nin, ül­ke­mi­zin par­ça­lan­ma­sı için oy kul­lan­mak an­la­mı­na ge­le­ce­ği­ni id­di­a edi­yor­lar.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’­nin üni­ter ya­pı­sı­nı ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü he­def alan bu çok önem­li ko­nu­yu, emek­li Bü­yü­kel­çi, es­ki Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı müs­te­şar­la­rın­dan, bil­ge in­san Şük­rü Elek­dağ ile ko­nuş­tuk.
* * * *
UĞUR DÜN­DAR (UD): “Te­rö­rün So­na Er­di­ril­me­si ve Top­lum­sal Bü­tün­leş­me­nin Güç­len­di­ril­me­si­ne Da­ir Ka­nu­n”­a İs­tan­bul Ba­ro­su çok kuv­vet­li tep­ki gös­ter­di. Yap­tı­ğı açık­la­ma­da ya­sa­nın, “1923 Cum­hu­ri­ye­ti­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı he­def­le­di­ği­”, dev­le­ti­mi­zin “ü­ni­ter ya­pı­sı­nı ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü­” teh­dit et­ti­ği, ay­rı­ca “et­nik-mez­hep­sel bir bo­ğaz­laş­ma­ya­” yol aça­cak bir ni­te­lik­te ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Dün­ya­nın ön­de ge­len ba­ro­la­rın­dan bi­ri olan, 26 bin üye­li İs­tan­bul Ba­ro­su gi­bi cid­di bir ku­ru­lu­şun yap­tı­ğı bu deh­şet ve­ri­ci tes­pit­ler ko­nu­sun­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz? 
ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ (ŞE): İçe­ri­ği­ne ta­ma­men ka­tıl­dı­ğım bu açık­la­ma­nın en çar­pı­cı yö­nü; “Çö­züm Ya­sa­sı’­nı­n”, “dev­le­tin şek­li­ni, re­ji­mi­ni ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü de­ğiş­tir­me­yi­” ön­gör­me­si ne­de­niy­le, TCK’­nın 302. mad­de­sin­de dü­zen­le­nen VA­TA­NA İHA­NET SU­ÇU KAP­SA­MI­NA GİR­Dİ­Ğİ­Nİ or­ta­ya koy­ma­sı­dır. Ya­sa­nın, Öca­lan ta­ra­fın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a fii­len ve res­men da­ya­tıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­te­rim. Ya­sa, ya­hut “Çö­züm Pa­ke­ti­”, MİT ara­cı­lı­ğıy­la Öca­lan ile Baş­ba­kan ara­sın­da ya­pı­lan pa­zar­lı­ğın ürü­nü­dür. Ya­ni, cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­re­cin­de PKK te­rör ey­lem­le­ri­ni as­kı­ya ala­cak, bu­nun kar­şı­lı­ğın­da da AKP ik­ti­da­rı Öca­la­n’­ın si­ya­si ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak hu­ku­ki ze­mi­ni dü­zen­le­ye­cek­tir. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Çan­ka­ya Köş­kü­’ne ilk tur­da çık­ma­sı için HDP-BDP Kürt oy­la­rı­na ih­ti­ya­cı var­dır. Bu oy­la­rı ilk tur­da al­maz­sa ikin­ci tur­da Köş­k’­ü ga­ran­ti­le­mek için ih­ti­yaç du­ya­cak­tır. Ya­ni, BU YA­SA, 
ER­DOĞA­N’­IN CUM­HUR­BAŞ­KAN­LI­ĞI KOL­TU­ĞU­NA OTUR­MA­SI KAR­ŞI­LI­ĞIN­DA PKK’­YA VER­Dİ­Ğİ RÜŞ­VET­TİR.
Meclis yok sayılacak…
UD: Er­do­ğan si­zin de­yi­mi­niz­le ile­ri­de ül­ke­nin bö­lün­me­si­ne ne­den ola­cak bu si­ya­si rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da Çan­ka­ya­’ya çık­ma­yı ga­ran­ti al­tı­na al­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ya­sa­nın ana­li­zi­ni ya­par mı­sı­nız? 
ŞE: Ya­sa­nın şu dört özel­li­ği var: Bi­rin­ci­si, ya­sa, PKK te­rör ör­gü­tü­nün si­ya­si ta­lep­le­ri­nin ka­bu­lü­nü ön­gö­ren bir ta­ah­hüt ve ga­ran­ti an­laş­ma­sı­dır. Ya­sa, ha­len hü­kü­me­te gö­rev­ler ve­ren bir çer­çe­ve ya­sa şek­lin­de­dir. Za­man için­de, Öca­la­n’­la va­rı­lan mu­ta­ba­kat uya­rın­ca ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ler bu çer­çe­ve için­de yer ala­cak­tır. İkin­ci ola­rak ya­sa, AKP ik­ti­da­rı­nın, PKK te­rör ör­gü­tüy­le gir­di­ği gay­ri­meş­ru iliş­ki ve pa­zar­lık­la­ra meş­ru­iyet ka­zan­dı­rı­yor ve böy­le­ce, ÖCA­LA­N İLE PKK, TE­RÖ­RİST OL­MAK­TAN ÇI­KA­RI­LIP, Fİİ­LEN VE HU­KU­KEN KÜRT­LE­R’­İN TEM­SİL­Cİ­Sİ VE HÜ­KÜ­ME­TİN RES­Mİ MU­HA­TA­BI KO­NU­MU­NA GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR.
UD:Ya­ni, Öca­lan ve PKK, ma­sa­ya dev­let­le eşit sta­tü­de otur­tu­la­cak… Öy­le mi? 
ŞE: Evet, öy­le!.. Ya­sa­nın üçün­cü özel­li­ği, hü­kü­me­te, çö­züm çer­çe­ve­sin­de alı­na­cak tüm ön­lem ve ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sın­da sı­nır­sız yet­ki­ler ver­me­si ve TBMM’­nin tüm yet­ki ve iş­lev­le­ri­ni hü­kü­me­te dev­ret­me­si­dir… Bu sı­nır­sız yet­ki­ler, hü­kü­me­te, PKK’­nın si­ya­si ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ya­cak her tür­lü hu­ku­ki dü­zen­le­me­yi Par­la­men­to­’yu “by-pas­s” ede­rek yap­ma im­ka­nı­nı ve­ri­yor. Ya­sa­nın dör­dün­cü özel­li­ği, hü­kü­me­te ve gö­rev­li­le­re, sı­nır­sız, mut­lak ve ucu açık ce­za­i so­rum­suz­luk sağ­la­ma­sı­dır. Suç iş­le­me öz­gür­lü­ğü ya­ra­tan ve ye­ni fai­li meç­hul­ler ile gö­re­vin su­iis­ti­ma­li­ne yol açan bu hü­küm, hem Ana­ya­sa­’ya, hem de Türk Ce­za Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı­dır.
UD:Yap­tı­ğı­nız çar­pı­cı ana­liz, du­ru­mun va­ha­me­ti­ni ve Öca­la­n’­ın bu ya­sa­nın ka­bu­lü do­la­yı­sıy­la AKP Hü­kü­me­ti­’ne te­şek­kür et­me­si­nin ne­den­le­ri­ni de açık­lı­yor. Pe­ki, bu çer­çe­ve ya­sa­nın içi na­sıl dol­du­ru­la­cak?
ŞE: Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tı ve kon­tro­lüy­le MİT ile Öca­lan ara­sın­da uzun­ca bir sü­re­dir de­vam eden ve “ço­cuk­lar öl­me­sin, ana­lar ağ­la­ma­sı­n” slo­ga­nıy­la des­tek gö­ren ça­tış­ma­sız or­tam­da sür­dü­rü­len mü­za­ke­re­ler so­nu­cun­da mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­dı. Fa­kat, ka­mu­oyu­nun tep­ki­sin­den kor­kan hü­kü­met, bu mu­ta­ba­ka­tın içe­ri­ği­ni açık­la­ma­dı. Bu­na mu­ka­bil, Öca­lan, Kan­dil ve BDP ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­lar, PKK’­nın bek­len­ti­le­ri­ni ve mu­ta­ba­ka­tın esas­la­rı­nı gün ışı­ğı­na çı­kar­dı. Bun­la­rın ba­şın­da iki stra­te­jik he­def var. Bi­ri, “de­mok­ra­tik özerk­li­k” na­mı al­tın­da Gü­ney­do­ğu­’da­ki 12 vi­la­ye­tin kon­tro­lü­nün PKK yö­ne­ti­mi­ne dev­re­dil­me­si… Bu­ra­da “Ku­zey Irak Kürt Fe­de­re Dev­le­ti­” sta­tü­sün­de ve şim­di­lik ya­rı ba­ğım­sız bir dev­let ku­rul­ma­sı. Di­ğe­ri ise Öca­la­n’­ın af­fa uğ­ra­ma­sı­nın ilk ka­de­me­si­ni oluş­tu­ran ev hap­si­ne alın­ma­sı. Bun­la­ra ila­ve­ten, mü­za­ke­re­le­rin ya­sal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­sı, ana­dil­de eği­tim sağ­lan­ma­sı, ör­güt üye­le­ri için af çı­ka­rıl­ma­sı, dağ­dan eve dö­nüş dü­zen­le­me­si çer­çe­ve­sin­de PKK vu­ru­cu un­sur­la­rı­nın “ö­zerk böl­ge­ni­n” gü­ven­lik gü­cü­ne dö­nüş­tü­rül­me­si, ce­za­ev­le­rin­de­ki PKK’­lı­la­rın sa­lı­ve­ril­me­si gi­bi ön­lem­ler de var.
Seçim için bekliyorlar
UD:Açık­la­ma­la­rı­nız Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de oyu­nu Er­do­ğan için kul­la­na­cak olan­la­rın, bir an­lam­da Tür­ki­ye­’nin par­ça­lan­ma­sı için oy ve­re­cek­le­ri­ni or­ta­ya ko­yu­yor. Türk top­rak­la­rı üze­rin­de ba­ğım­sız Kür­dis­tan, AKP ik­ti­da­rı­nın el­le­ri ve oy­la­rıy­la mı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor? 
ŞE: Ma­ale­sef evet! Er­do­ğan Hü­kü­me­ti­’nin en bü­yük ha­ta­sı, PKK’­ya si­lah bı­rak­tır­ma­dan ör­güt­le mü­za­ke­re­ye otur­ma­sı ol­muş­tur. Hü­kü­met, Öca­la­n’­la ka­lı­cı mu­ta­ba­kat­lar sağ­la­dı­ğı­nı zan­net­se de, Kan­dil/PKK, elin­de­ki si­lah­la, hü­kü­me­ti, ça­tış­ma dö­ne­mi­ni ge­ri ge­tir­mek­le kor­ku­tup, ta­lep çı­ta­sı­nı dai­ma da­ha yük­se­ğe çı­kar­ma eği­li­min­de­dir. Kan­dil/PKK, özerk­lik kis­ve­sin­de bir fe­de­re dev­let for­mü­lü­nü se­çim sı­ra­sın­da hü­kü­me­tin zor du­ru­mun­dan ya­rar­la­na­rak ge­cik­me­den ger­çek­leş­tir­mek is­ti­yor. Öca­lan da hü­kü­me­te “sab­rım taş­tı, oya­la­ma­yı­n” me­saj­la­rı gön­de­ri­yor. Hü­kü­met ise hal­kın in­fi­alin­den kor­ka­rak, ver­di­ği ödün­le­ri ge­nel se­çim­ler­den son­ra­ki za­ma­na ya­ya­rak uy­gu­la­ma­yı ön­gö­rü­yor.
UD: Ama öy­le gö­rü­nü­yor ki, bu­nu da­ha faz­la ge­cik­ti­re­me­ye­cek. Al­lah ko­ru­sun, hiç­bir za­man ger­çek­leş­me­si­ni di­le­me­yiz ama, Ba­ro­’nun işa­ret et­ti­ği ola­sı et­nik baz­da bir iç ça­tış­ma teh­li­ke­si­nin et­kin­lik ve şid­det de­re­ce­si ne­dir? 
ŞE: 2009’dan iti­ba­ren Kürt so­ru­nu ül­ke­miz­de yo­ğun bir tar­tış­ma ala­nı bul­du. Bu­na rağ­men, ko­nu da­ha zi­ya­de PKK ör­gü­tüy­le uz­laş­ma sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik öne­ri­ler bağ­la­mın­da ele alın­dı. Türk kit­le­nin bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri hep ih­mal edil­di. Türk­le­r’­in söz­ ko­nu­su öne­ri­le­re tep­ki­si­nin ne ol­du­ğu­nun araş­tı­rıl­ma­sı­na ge­rek gö­rül­me­di. Bu ko­nu­da elim­de, 2013 yı­lı Ni­san ayı ba­şın­da A&G Araş­tır­ma Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, Tür­ki­ye­’nin 7 coğ­ra­fi böl­ge­sin­de 50 il­de, 174 il­çe ve bun­la­ra bağ­lı 398 ma­hal­le ve köy­de 18 yaş ve üs­tü seç­men nü­fu­su­nun tem­sil eden 3.534’ü ka­dın top­lam 7.103 de­nek­le, ha­ne­de yüz yü­ze gö­rüş­me me­to­duy­la ya­pıl­mış bir araş­tır­ma var. Bu araş­tır­ma bul­gu­la­rı­na gö­re, Türk­le­r’­in ezi­ci ço­ğun­lu­ğu, ya­ni yüz­de 75 ve üs­tü, çö­züm için Öca­la­n’­la gö­rü­şül­me­si­ni ve Öca­la­n’­ın ev hap­si­ne çı­ka­rıl­ma­sı­nı şid­det­le red­de­di­yor, PKK’­ya ge­nel af çı­ka­rıl­ma­sı­na ve özerk­lik ve­ril­me­si­ne kar­şı çı­kı­yor, Kürt­çe eği­ti­mi is­te­mi­yor ve Kürt­le­re bu­gün­kün­den da­ha faz­la hak ve öz­gür­lük ve­ril­me­si­nin iç sa­va­şa ve Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si­ne yol aça­ca­ğı­na ina­nı­yor. Ara­dan ge­çen 15 ay­lık dö­nem­de mil­li­yet­çi tep­ki­nin yu­mu­şa­ma eği­li­mi gös­ter­di­ği­ni tah­min et­mi­yo­rum. Yu­ka­rı­da­ki bul­gu­lar, hü­kü­me­tin top­rak­la­rı­mız­da Kürt dev­le­ti ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik gi­ri­şi­mi açık­lık ka­za­nın­ca TÜRK MİL­LE­Tİ­’NİN GAF­LET UY­KU­SUN­DAN UYA­NA­CA­ĞI­NI VE KA­BA­RA­CAK MİL­Lİ­YET­Çİ DAL­GA­NIN BU­NA KAR­ŞI KO­YA­CA­ĞI­NI GÖS­TE­Rİ­YOR.
Bu bir akıl tutulması
UD: CHP’­nin şid­det­le eleş­tir­di­ği­niz “çö­züm ya­sa­sı­”na des­tek ver­me­si­ni na­sıl açık­lı­yor­su­nuz? 
ŞE: CHP, çö­zü­me iliş­kin ça­lış­ma­la­rın TBMM ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si­ni sa­vu­na gel­miş­ti. Ay­rı­ca CHP’­nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için “ça­tı ada­y­” ola­rak des­tek­le­di­ği Sa­yın Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu da çö­zü­mün mut­la­ka ulu­sal uz­la­şıy­la ve Mec­lis ça­tı­sı al­tın­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor. An­cak, ka­bul edi­len ya­sa: 1) Mec­li­s’­i dev­re dı­şı bı­ra­ka­rak iş­lev­le­ri­ni kül­li­yen AKP Hü­kü­me­ti­’ne dev­re­di­yor; 2) Hü­kü­met-Öca­lan- Kan­dil üç­lü­sü­nün, CHP’­nin ve hal­kı­mı­zın bil­gi ve ira­de­si dı­şın­da PKK ör­gü­tüy­le ya­pı­lan pa­zar­lık uya­rın­ca özerk/fe­de­re Kürt dev­le­ti­ne meş­ru­iyet ka­zan­dır­ma­yı ve onu ya­sal ze­mi­ne oturt­ma­yı ön­gö­rü­yor. Özet­ler­sem, bu ya­sa­nın bir ama­cı, PKK’­nın si­ya­sal ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­mak, di­ğe­ri de Er­do­ğa­n’­ı Çan­ka­ya­’ya çı­kar­mak…
CHP’­nin, Ana­ya­sa­’ya ve TCK’­ye gö­re, va­ta­na iha­net kap­sa­mı­na gi­ren bu ya­sa­ya des­tek ver­me­si­nin iza­hı, or­tak akıl tu­tul­ma­sın­dan baş­ka ne ola­bi­lir?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim